N.H. 52, Kirdoli Road, Bhadhadar, Sikar (Raj.) - 332315

Swami Keshwanand College Of Nursing

  • CALL NOW

    9829219402, 9414038502

Our Results

B.Sc. Nursing 1st Year

B.Sc. Nursing 2nd Year

2016-17 (B.Sc. Nursing 3rd Year)

85.06%
SANGEETA JANGIR
82.04%
KAPIL SHARMA
80.80%
RAHISH KHILJI